Eskelinen: Suomi kasvun ja osaamisen tielle

Etusivu

Uuden hallitusohjelman julkaisemisen myötä työllisyyden vahvistaminen ja työllisyysasteemme
nostaminen muiden pohjoismaiden tasolle ovat ansaitusti hallinneet julkista keskustelua. Ainut
kestävä keino julkisen talouden pitkän aikavälin vahvistamiseen onkin työllisyysaseen nostaminen.
Tähän tarvitaan vahvaa näkemystä ja rohkeutta tehdä investointeja tulevaan. Näin voimme
turvata viime vuosien hyvän työllisyyskehityksen jatkumisen, kun kansainvälisen talouden noste on
heikentymässä. Samalla väestön ikääntymisestä johtuen työvoimasta poistuu merkittävä määrä
käsipareja ja ikääntymisestä johtuvat menot tulevat kasvamaan selkeästi ensi vuosikymmenellä.

Erityisen tärkeää on, että emme omalla politiikallamme kärjistä talouden suhdanteita, vaan
pystymme pehmentämään niiden vaikutusta. Suomessa on perinteisesti, vastoin talouspolitiikan
perusopetuksia, kiristetty laskusuhdanteessa ja lisätty menoja noususuhdanteen aikana. Mikä on
näkynyt meillä isoina heilahduksina laidasta toiseen, sekä pitkittyneenä työttömyytenä. Hallitus
on ohjelmassaan kirjannut kaikkiaan miljardin euron varauksen elvyttävämpään talouspolitiikkaan,
mikäli kansanvälisen talouden tilanne synkkenee ja viennin veto heikkenee. Tällä voidaan
oleellisesti rakentaa meillä siltaa yli vaikeampien aikojen.

Hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio kohdensi niin Pohjois-Karjalassa kuin ympäri maata
merkittävät panostukset liikenneverkon vahvistamiseen. Nämä ovat tärkeitä niin lyhyen aikavälin
työllisyyden, mutta myös pidemmän aikavälin kasvun edellytysten kannalta. Toimiva
liikennejärjestelmä, mukaan lukien myös tietoliikenne, muodostavat talousjärjestelmämme
elintärkeän verisuoniston. Tieverkkoon ja raideliikenteeseen suunnatut panostukset parantavat
niin työmatkaliikenteen kuin teollisuuden kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta vahvistaen näin
tulevan kasvun mahdollisuuksia.

Muuttuvien työmarkkinoiden ja koventuneen kansainvälisen kilpailun vuoksi on ensiarvoisen
tärkeää, että vahvistamme myös osaamisen ja sivistyksen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen
pohjaa. Suomi kilpailee maailmalla laadulla, osaamisella ja korkealla jalostusasteella.
Vientivetoisena kansantaloutena tämä on meille elintärkeää.

Meidän tulee luoda kestävä koulutuspolku, joka alkaa maksuttomasta ja kaikille avoimesta
varhaiskasvatuksesta, jatkuen laadukkaaseen tasa-arvoiseen peruskouluun ja aidosti
maksuttomalle toiselle asteelle, josta kunkin nuoren on joko mahdollista ponnistaa jatko-
opintoihin korkeakouluun tai laadukkaan ammatillisen koulutuksen jälkeen astua työelämään.

Hallitusohjelman tavoitteet ovat laajat ja kunnianhimoiset, varsinkin kun kansainvälisen talouden
vetoapu on hiipumassa, mutta juuri tästä syystä tarvitsemme vahvaa ja päättäväistä politiikkaa,
joka tähtää kasvun ja työllisyyden vahvistamiseen. Omalla määrätietoisella politiikalla voimme olla
kääntämässä Suomen kasvun ja osaamisen tielle.

-Seppo Eskelinen
kansanedustaja (sd)

Kommentoi